Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
start » przetargi i ogłoszenia

Przetargi i ogłoszenia

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza publiczny Przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 88,6 m2, położonego w Domu Ludowym w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 11, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Rozstrzygnięcie przetargu

Zarządzenie

Przetarg-specyfikacja

Wzór umowy

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza publiczny Przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 88,6 m2, położonego w Domu Ludowym w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 11, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Zarządzenie

Przetarg-specyfikacja

Wzór umowy

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza publiczny Przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 88,6 m2, położonego w Domu Ludowym w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 11, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Rozstrzygnięcie przetargu

Zarządzenie

Przetarg-specyfikacja

Wzór umowy

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko instruktora Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Ogrodniczkach oraz bibliotekarza w Filii Bibliotecznej w Ogrodniczkach

 


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego

położonego przy ul. J.Piłsudskiego 11 w Supraślu

(okres dzierżawy 10 lat)

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu informuje, że posiada do wynajęcia lokal o pow.26,85 m ² położony w Supraślu w Domu Ludowym przy ul. Piłsudskiego 11 na działce o nr goed.635 o pow. 0,6854 ha ,przeznaczony na działalność związaną na rozpowszechnianie internetu i telewizji kablowej. Szczegółowe informacje: CKiR w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, tel. 857183510

 


 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

KONKURS

na najem lokalu użytkowego

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Dokumentacja konkursowa


Informacja w sprawie zniżki
czynszu w okresie zimowym


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

opiekuna Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Henrykowie

1. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl

2. Określenie stanowiska:

opiekun

3. Rodzaj i miejsce zatrudnienia:

Umowa zlecenia – Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Henrykowie

4. Wymagania kwalifikacyjne związane ze stanowiskiem:

a) min. średnie wykształcenie (mile widziane przygotowanie pedagogiczne),

b) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe (potwierdzona oświadczeniem),

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (potwierdzona

oświadczeniem).

5. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) komunikatywność,

c) umiejętności artystyczne (m.in. plastyczne, muzyczne itp.),

d) kreatywność,

e) samodzielność,

f) dyspozycyjność.

6. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenia zajęć świetlicowych w pracowni w Henrykowie,

b) organizowanie uroczystości okazjonalnych, świąt, imprez kulturalnych, sportowych

c) i turystycznych dla uczestników świetlicy,

d) współpraca z innymi placówkami oraz instruktorami kół zainteresowań,

e) współpraca oraz pomoc w organizacji spotkań ze stowarzyszeniami, partnerami oraz

podmiotami wynajmującymi pomieszczenia w świetlicy,

f) obsługa prowadzonych zajęć i spotkań organizowanych w świetlicy,

g) odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających na terenie świetlicy,

h) prowadzenie harmonogramu wynajmowanych pomieszczeń oraz realizowanych zajęć w świetlicy,

i) sporządzanie rocznego planu działalności merytorycznej świetlicy,

j) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działalności merytorycznej świetlicy,

k) pomoc w opracowywaniu projektów plakatów, ulotek, banerów, afiszy, itp.,

l) informowanie mieszkańców Henrykowa o planowanych i realizowanych przez świetlice działaniach,

m) dystrybucja materiałów promujących wydarzenia organizowane przez świetlicę w Henrykowie,

n) diagnoza potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców,

o) przygotowywanie zapotrzebowania na bieżące środki i materiały biurowe, plastyczne i sanitarne,

p) pobieranie należności od kontrahentów i uczestników zajęć organizowanych w pracowni

Henrykowie i ich przekazywanie do kasy CKiR w Supraślu,

q) sporządzanie relacji z dokumentacją fotograficzną z realizacji działań w świetlicy do biuletynu

samorządowego i na Facebook,

r) opieka i utrzymanie porządku w pomieszczeniach świetlicy oraz na posesji wokół świetlicy,

s) prowadzenie archiwum fotograficznego ze zrealizowanych działań w świetlicy.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae ze zdjęciem.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres CKiR w  Supraślu lub przesłać na adres mailowy ckirsuprasl@wp.pl w terminie do dnia 22.08.2014r. włącznie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu (85) 7 183 510.

 


 

OGŁOSZENIE!

Informuję, iż na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

dzień 02 maja 2014 r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy w CKiR.


Miesięcznik "Supraśl Nasza Gmina" zaprasza do współpracy wszystkich partnerów i przedsiębiorców.
Cennik reklam i ogłoszeń drobnych
Regulamin zamieszczania ogloszen i reklam prasowych w Miesięczniku Supraśl Nasza Gmina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012
Zapytanie cenę usługi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania :
str1 str2
pytania i odpowiedzi

Supraśl, dn.17.08.2012 r.

CKiR/A-In/ZP/PN - 3 /08/2012

Dotyczy: Pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Remont i modernizacja świetlicy CKiR w Supraślu w miejscowości Karakule ”

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu w związku z pytaniem zawartym w piśmie z dn.14.08.2012 r.

Czy należy wycenić elementy rozdzielnicy RG zaznaczone na rysunku kolorem czerwonym ? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru elektrycznego o te pozycje.”

informuje, że

roboty elektryczne należy wycenić zgodnie z przedmiarem wskazanym w dniu ogłoszenia zamówienia ”

 

Supraśl, dn.14.08.2012 r.

CKiR/A-In/ZP/PN - 3 /08/2012

Dotyczy: Pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Remont i modernizacja świetlicy CKiR w Supraślu w miejscowości Karakule ”

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dn.06.08.2012 r.

Pyt. 1

„ Czy w kosztorysie elektrycznym należy ująć kurtynę powietrzną, jeżeli tak to prosimy

o podanie modelu? ”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje montażu kurtyny powietrznej.

Pyt. 2

„ Czy należy wycenić wyposażenie dla niepełnosprawnych, jeżeli tak to prosimy o wykaz ?”

Odpowiedź: Projekt nie przewiduje dostosowywania istniejących łazienek do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Pyt. 3

„ Czy należy wycenić daszek przed wejściem?”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany daszku nad wejściem.

Pyt. 4

„ Czy należy wyceniać nowe nadproża stalowe?”

Odpowiedź: W miejsce otworów drzwiowych należy wycenić nadproża stalowe.

Pyt. 5

„ Czy wielkość poz. 31 w przedmiarze budowlanym jest prawidłowa?”

Odpowiedź: Dla wielkości podanej w poz. 31 ( tj. 0,71 ) jednostką miary powinny być m3.

Pyt. 6

„ Czy drzwi zewnętrzne maja być drewniane czy stalowe?”

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne drewniane, antywłamaniowe.

Pyt. 7

„ Prosimy o podanie rodzaju wersji płytek Gala Concept i Paradyż Meisha Beige poler czy natural.”

Odpowiedź: Płytki natural.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy CKiR w Supraślu w miejscowości Karakule(SIWZ)
Załącznik nr1: Projekt budowlany
Załącznik nr2: Przedmiar robót
Załącznik nr3: STWIOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptacja pomieszczenia z WC na pomieszczenie z prysznicem
szczegóły zapytanie(plik w pdf)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszanie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wynikach postępowania:
str1 str2
pytania i odpowiedzi do zapytania
pytania i odpowiedzi do zapytania
Załącznik nr 1 : Projekt budowlany
Załącznik nr 2: Przedmiar robót
Załącznik nr 3: STWIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik str1 plik str2
Uwaga nastąpiła zmiana w przedmiocie zamówienia !!!
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,artykułów plastycznych oraz sanitarnych(SIWZ)


zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej w dniu 26 maja 2012 w ramach imprezy Zielone Świątki w Karakulach oraz 16 czerwca w ramach imprezy Podlaska Śpiewanka w Ogrodniczkach

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu, modernizacji i doposażenia budynku świetlicy w Karakulach i Ogrodniczkach
Supraśl, 27.04.2012 r.
CKiR.L.dz.- ……./A/In/3/ 04/2012
Zapytanie o cenę usługi
W związku z realizacją programu NCK - „ Gmina Supraśl : Mała Ojczyzna – Wielki Świat ”, działając na podstawie Zarządzenie Nr 7/O/2011 Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z 21 grudnia dnia 2011r. oraz art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o :
1. podanie do dnia 12.05.2012 r. ceny ofertowej na opracowanie dokumentacji projektowej remontu, modernizacji i doposażenia budynku świetlicy w Karakulach gm. Supraśl ( dz. geod. nr 1364/1 )
Termin opracowania dokumentacji - 2 m-ce od daty podpisania umowy.
2. podanie do dnia 12.05.2012 r. ceny ofertowej na opracowanie dokumentacji projektowej remontu, modernizacji i doposażenia budynku świetlicy w Ogrodniczkach gm. Supraśl ( dz. geod. nr 120 )
Termin opracowania dokumentacji - 30 dni od daty podpisania umowy.
W załączeniu przekazujemy planowane zakresy robót objętych zamawianymi projektami.
Zakres planowanych robót i doposażenia świetlicy w Karakulach
1.Wymiana podłogi drewnianej i wzmocnienie legarów.
2. Wykonaniem nowego tynku akrylowego np. ,,Bolix”.
3. Wymiana uszkodzonych rynien rur spustowych, malowanie pokrycia dachu z blachy metodą natrysku powłoką antykorozyjną .
4. Wykonanie gazowej instalacji wewnętrznej oraz instalacji doziemnej ( przyłącze gazu Gazownia Białostocka) do budynku świetlicy z istniejącego gazociągu ulicznego.
5. Montaż kotła gazowego z automatyczną komorą spalania, dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem wody o poj. do 120 litrów, z automatyką pogodową. Kocioł o mocy do 20 kW.
6. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynku.
7. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej.
8. Montaż szafy wbudowanej i stołów do pracy twórczej.
9. Wykonanie aneksu kuchennego wraz z instalacją wod. - kan.
10. Remont instalacji elektrycznej i oświetlenia.
11 .Wykonanie nowego daszku nad wejściem do budynku (np. z poliwęglanu).
12. Wzmocnienie konstrukcji dachu z odgrzybieniem.
13. Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
14. Demontaż paneli ściennych, montaż boazerii drewnianej ( sosna ), zaimpregnowanie, lakierowanie.
15. Montaż sufitów kasetonowych ( np. typ Armstrong ).
16. Demontaż sceny i ponowny montaż do wysokości pierwszego stopnia.
Zakres planowanych robót i doposażenia świetlicy w Ogrodniczkach
Pomieszczenia parteru:
1.Wymiana parkietu lub ułożenie paneli podłogowych ( kl. ścieralności dla obiektów użyteczności publicznej ).
2. Ułożenie terakoty – korytarze, klatka schodowa.
3.Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną (ściany klatki schodowej lamperia olejna ).
4. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń.
5. Przebudowa instalacji elektrycznej i oświetlenia.
6. Montaż 2 szt. szaf wbudowanych 2,20 x 2,00 x 0,70 m
7. Montaż sceny i kurtyny.
8.Wykonanie zaplecza kuchennego wraz z instalacjami wod.- kan.
9. Wykonanie zaplecza szatni w pomieszczeniu pod schodami.
10. Wymiana starych drzwi wewnętrznych.
Pomieszczenia piętra:
11. Remont posadzek i wykładzin.
12. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
13. Organizacja stanowisk komputerowych.
14. Wymiana starych drzwi wewnętrznych.

kalendarz wydarzeń >

dołącz do nas>

Cennik >

Biuletyn Nasza Gmina

informator turystyczny 2015>

Informator turystyczny>

projekt PAFW >

projekt NCK >

projekty PROW >

biblioteki >

prace inwestycyjne >

Gmina Supraśl mała ojczyzna-wielki świat

newsletter >

KOBA partner technologiczny

cigarette for sale de for cheap newport cialis ou viagra avis achat cialis allemagne cialis a paris sans ordonnance kamagra le moins cher achat veritable cialis kamagra pharmacie en ligne prix kamagra thailande tarif cialis 20 mg cialis 5mg prix en pharmacie acheter cialis par cheque acheter cialis en france pas cher tarif cialis 20 en pharmacie forum prix du cialis en pharmacie viagra bestellen zonder recept