Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
start » przetargi i ogłoszenia

Przetargi i ogłoszenia

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza publiczny Przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 88,6 m2, położonego w Domu Ludowym w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 11, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Rozstrzygnięcie przetargu

Zarządzenie

Przetarg-specyfikacja

Wzór umowy

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza publiczny Przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 88,6 m2, położonego w Domu Ludowym w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 11, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Zarządzenie

Przetarg-specyfikacja

Wzór umowy

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza publiczny Przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 88,6 m2, położonego w Domu Ludowym w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 11, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Rozstrzygnięcie przetargu

Zarządzenie

Przetarg-specyfikacja

Wzór umowy

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko instruktora Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Ogrodniczkach oraz bibliotekarza w Filii Bibliotecznej w Ogrodniczkach

 


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego

położonego przy ul. J.Piłsudskiego 11 w Supraślu

(okres dzierżawy 10 lat)

 


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu informuje, że posiada do wynajęcia lokal o pow.26,85 m ² położony w Supraślu w Domu Ludowym przy ul. Piłsudskiego 11 na działce o nr goed.635 o pow. 0,6854 ha ,przeznaczony na działalność związaną na rozpowszechnianie internetu i telewizji kablowej. Szczegółowe informacje: CKiR w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, tel. 857183510

 


 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

KONKURS

na najem lokalu użytkowego

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Dokumentacja konkursowa


Informacja w sprawie zniżki
czynszu w okresie zimowym


 

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

opiekuna Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Henrykowie

1. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl

2. Określenie stanowiska:

opiekun

3. Rodzaj i miejsce zatrudnienia:

Umowa zlecenia – Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Henrykowie

4. Wymagania kwalifikacyjne związane ze stanowiskiem:

a) min. średnie wykształcenie (mile widziane przygotowanie pedagogiczne),

b) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe (potwierdzona oświadczeniem),

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (potwierdzona

oświadczeniem).

5. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista,

b) komunikatywność,

c) umiejętności artystyczne (m.in. plastyczne, muzyczne itp.),

d) kreatywność,

e) samodzielność,

f) dyspozycyjność.

6. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenia zajęć świetlicowych w pracowni w Henrykowie,

b) organizowanie uroczystości okazjonalnych, świąt, imprez kulturalnych, sportowych

c) i turystycznych dla uczestników świetlicy,

d) współpraca z innymi placówkami oraz instruktorami kół zainteresowań,

e) współpraca oraz pomoc w organizacji spotkań ze stowarzyszeniami, partnerami oraz

podmiotami wynajmującymi pomieszczenia w świetlicy,

f) obsługa prowadzonych zajęć i spotkań organizowanych w świetlicy,

g) odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających na terenie świetlicy,

h) prowadzenie harmonogramu wynajmowanych pomieszczeń oraz realizowanych zajęć w świetlicy,

i) sporządzanie rocznego planu działalności merytorycznej świetlicy,

j) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działalności merytorycznej świetlicy,

k) pomoc w opracowywaniu projektów plakatów, ulotek, banerów, afiszy, itp.,

l) informowanie mieszkańców Henrykowa o planowanych i realizowanych przez świetlice działaniach,

m) dystrybucja materiałów promujących wydarzenia organizowane przez świetlicę w Henrykowie,

n) diagnoza potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców,

o) przygotowywanie zapotrzebowania na bieżące środki i materiały biurowe, plastyczne i sanitarne,

p) pobieranie należności od kontrahentów i uczestników zajęć organizowanych w pracowni

Henrykowie i ich przekazywanie do kasy CKiR w Supraślu,

q) sporządzanie relacji z dokumentacją fotograficzną z realizacji działań w świetlicy do biuletynu

samorządowego i na Facebook,

r) opieka i utrzymanie porządku w pomieszczeniach świetlicy oraz na posesji wokół świetlicy,

s) prowadzenie archiwum fotograficznego ze zrealizowanych działań w świetlicy.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae ze zdjęciem.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres CKiR w  Supraślu lub przesłać na adres mailowy ckirsuprasl@wp.pl w terminie do dnia 22.08.2014r. włącznie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu (85) 7 183 510.

 


 

OGŁOSZENIE!

Informuję, iż na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

dzień 02 maja 2014 r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy w CKiR.


Miesięcznik "Supraśl Nasza Gmina" zaprasza do współpracy wszystkich partnerów i przedsiębiorców.
Cennik reklam i ogłoszeń drobnych
Regulamin zamieszczania ogloszen i reklam prasowych w Miesięczniku Supraśl Nasza Gmina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012
Zapytanie cenę usługi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania :
str1 str2
pytania i odpowiedzi

Supraśl, dn.17.08.2012 r.

CKiR/A-In/ZP/PN - 3 /08/2012

Dotyczy: Pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Remont i modernizacja świetlicy CKiR w Supraślu w miejscowości Karakule ”

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu w związku z pytaniem zawartym w piśmie z dn.14.08.2012 r.

Czy należy wycenić elementy rozdzielnicy RG zaznaczone na rysunku kolorem czerwonym ? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru elektrycznego o te pozycje.”

informuje, że

roboty elektryczne należy wycenić zgodnie z przedmiarem wskazanym w dniu ogłoszenia zamówienia ”

 

Supraśl, dn.14.08.2012 r.

CKiR/A-In/ZP/PN - 3 /08/2012

Dotyczy: Pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Remont i modernizacja świetlicy CKiR w Supraślu w miejscowości Karakule ”

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dn.06.08.2012 r.

Pyt. 1

„ Czy w kosztorysie elektrycznym należy ująć kurtynę powietrzną, jeżeli tak to prosimy

o podanie modelu? ”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje montażu kurtyny powietrznej.

Pyt. 2

„ Czy należy wycenić wyposażenie dla niepełnosprawnych, jeżeli tak to prosimy o wykaz ?”

Odpowiedź: Projekt nie przewiduje dostosowywania istniejących łazienek do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Pyt. 3

„ Czy należy wycenić daszek przed wejściem?”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany daszku nad wejściem.

Pyt. 4

„ Czy należy wyceniać nowe nadproża stalowe?”

Odpowiedź: W miejsce otworów drzwiowych należy wycenić nadproża stalowe.

Pyt. 5

„ Czy wielkość poz. 31 w przedmiarze budowlanym jest prawidłowa?”

Odpowiedź: Dla wielkości podanej w poz. 31 ( tj. 0,71 ) jednostką miary powinny być m3.

Pyt. 6

„ Czy drzwi zewnętrzne maja być drewniane czy stalowe?”

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne drewniane, antywłamaniowe.

Pyt. 7

„ Prosimy o podanie rodzaju wersji płytek Gala Concept i Paradyż Meisha Beige poler czy natural.”

Odpowiedź: Płytki natural.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy CKiR w Supraślu w miejscowości Karakule(SIWZ)
Załącznik nr1: Projekt budowlany
Załącznik nr2: Przedmiar robót
Załącznik nr3: STWIOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptacja pomieszczenia z WC na pomieszczenie z prysznicem
szczegóły zapytanie(plik w pdf)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszanie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wynikach postępowania:
str1 str2
pytania i odpowiedzi do zapytania
pytania i odpowiedzi do zapytania
Załącznik nr 1 : Projekt budowlany
Załącznik nr 2: Przedmiar robót
Załącznik nr 3: STWIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik str1 plik str2
Uwaga nastąpiła zmiana w przedmiocie zamówienia !!!
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,artykułów plastycznych oraz sanitarnych(SIWZ)


zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej w dniu 26 maja 2012 w ramach imprezy Zielone Świątki w Karakulach oraz 16 czerwca w ramach imprezy Podlaska Śpiewanka w Ogrodniczkach

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu, modernizacji i doposażenia budynku świetlicy w Karakulach i Ogrodniczkach
Supraśl, 27.04.2012 r.
CKiR.L.dz.- ……./A/In/3/ 04/2012
Zapytanie o cenę usługi
W związku z realizacją programu NCK - „ Gmina Supraśl : Mała Ojczyzna – Wielki Świat ”, działając na podstawie Zarządzenie Nr 7/O/2011 Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z 21 grudnia dnia 2011r. oraz art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o :
1. podanie do dnia 12.05.2012 r. ceny ofertowej na opracowanie dokumentacji projektowej remontu, modernizacji i doposażenia budynku świetlicy w Karakulach gm. Supraśl ( dz. geod. nr 1364/1 )
Termin opracowania dokumentacji - 2 m-ce od daty podpisania umowy.
2. podanie do dnia 12.05.2012 r. ceny ofertowej na opracowanie dokumentacji projektowej remontu, modernizacji i doposażenia budynku świetlicy w Ogrodniczkach gm. Supraśl ( dz. geod. nr 120 )
Termin opracowania dokumentacji - 30 dni od daty podpisania umowy.
W załączeniu przekazujemy planowane zakresy robót objętych zamawianymi projektami.
Zakres planowanych robót i doposażenia świetlicy w Karakulach
1.Wymiana podłogi drewnianej i wzmocnienie legarów.
2. Wykonaniem nowego tynku akrylowego np. ,,Bolix”.
3. Wymiana uszkodzonych rynien rur spustowych, malowanie pokrycia dachu z blachy metodą natrysku powłoką antykorozyjną .
4. Wykonanie gazowej instalacji wewnętrznej oraz instalacji doziemnej ( przyłącze gazu Gazownia Białostocka) do budynku świetlicy z istniejącego gazociągu ulicznego.
5. Montaż kotła gazowego z automatyczną komorą spalania, dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem wody o poj. do 120 litrów, z automatyką pogodową. Kocioł o mocy do 20 kW.
6. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynku.
7. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej.
8. Montaż szafy wbudowanej i stołów do pracy twórczej.
9. Wykonanie aneksu kuchennego wraz z instalacją wod. - kan.
10. Remont instalacji elektrycznej i oświetlenia.
11 .Wykonanie nowego daszku nad wejściem do budynku (np. z poliwęglanu).
12. Wzmocnienie konstrukcji dachu z odgrzybieniem.
13. Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
14. Demontaż paneli ściennych, montaż boazerii drewnianej ( sosna ), zaimpregnowanie, lakierowanie.
15. Montaż sufitów kasetonowych ( np. typ Armstrong ).
16. Demontaż sceny i ponowny montaż do wysokości pierwszego stopnia.
Zakres planowanych robót i doposażenia świetlicy w Ogrodniczkach
Pomieszczenia parteru:
1.Wymiana parkietu lub ułożenie paneli podłogowych ( kl. ścieralności dla obiektów użyteczności publicznej ).
2. Ułożenie terakoty – korytarze, klatka schodowa.
3.Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną (ściany klatki schodowej lamperia olejna ).
4. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń.
5. Przebudowa instalacji elektrycznej i oświetlenia.
6. Montaż 2 szt. szaf wbudowanych 2,20 x 2,00 x 0,70 m
7. Montaż sceny i kurtyny.
8.Wykonanie zaplecza kuchennego wraz z instalacjami wod.- kan.
9. Wykonanie zaplecza szatni w pomieszczeniu pod schodami.
10. Wymiana starych drzwi wewnętrznych.
Pomieszczenia piętra:
11. Remont posadzek i wykładzin.
12. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
13. Organizacja stanowisk komputerowych.
14. Wymiana starych drzwi wewnętrznych.

kalendarz wydarzeń >

dołącz do nas>

Cennik >

Biuletyn Nasza Gmina

informator turystyczny 2015>

Informator turystyczny>

projekt PAFW >

projekt NCK >

projekty PROW >

biblioteki >

prace inwestycyjne >

Gmina Supraśl mała ojczyzna-wielki świat

newsletter >

KOBA partner technologiczny

cigarette for sale de for cheap newport viagra bestellen zonder recept